DEBUBBLE

B --> O

BEDOUBLE - I hereby subject you to having an exact duplicate