AMERICA

M ---- > V

..seems relevant these days

AVARICE