VASSAL

S ---- > I

..only with thine eyes

SALIVA